Vítejte na stránkách

STUDIE NORRIS

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

&

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

MOŽNÁ RIZIKA A DISKOMFORT

Celkově účast ve studii a podstoupení vyšetřovacího programu představuje minimální riziko zdravotních komplikací. Toto riziko je dáno povahou jednotlivých vyšetření.

Mikrodialýza

Velmi vzácně se může vytvořit podkožní hematom (modřina) v místě zavedení sondy, který během několika dnů zcela vymizí bez dalších následků. Teoreticky může dojít k infekci v místě vpichu, tuto komplikaci jsme však při naší praxi (zavedení více než 400 sond) dosud nikdy nepozorovali. Množství farmakologicky účinných látek použitých v této studii (adrenalin) je velmi malé, několika tisící násobně menší než množství používané lékaři v léčbě pacientů (viz např. Polak et al, JACC, 2011). V dosud provedených experimentech jsme nepozorovali žádné celkové účinky a ani v tomto experimentu je nepředpokládáme. V případě podání velkého množství těchto látek při léčbě pacientů se mohou vyskytnout tyto příznaky: bušení srdce, nepravidelná srdeční činnost, pocení. Pokud byste přesto některý s těchto příznaků pociťoval, informujete o tom neprodleně přítomného lékaře.

Odběr tukové tkáně

Tuková biopsie je bezpečný zákrok, závažnější komplikace jsou velmi zřídkavé. Možné komplikace výkonu představují bolest, místní necitlivost, krvácení, infekce. Drobná jizva odpovídající velikostí vpichu jehly s průměrem 3-4 mm v místě odběru tkáně se vyskytne poměrně často, její velikost je závislá zejména na individuální schopnosti hojení. Tato drobná jizva má tendenci se časem stahovat a většinou za několik měsíců již není patrna. Bolest se v průběhu výkonu při správném lokálním umrtvení nevyskytuje, aplikace lokálního anestetika je však z počátku některými pacienty pociťována nepříjemně. Pokud by během odběru tukové tkáně byla pociťována bolest, bude provedena dodatečná aplikace lokálního anestetika, případně bude odběr ukončen. Pro zmírnění případné bolesti po výkonu (typicky vznikne po výkonu drobná modřina 3-5 cm, která se v průběhu 2 týdnů vstřebá) budete od nás na doma vybaveni běžnými léky k tlumení bolesti (paracetamol), pro využití v případě potřeby. Necitlivost v okolí místa odběru tkáně je způsobena prodloužením ochrnutím některé z větévek senzitivních nervů, ať už anestetikem či samotnou biopsií. V drtivé většině případů necitlivost postupně odezní v horizontu několika týdnů. Krvácení může vzniknout při poškození větší cévy během výkonu. Oblastí, ze které se odběr provádí, neprocházejí žádné větší cévy, přesto se nedá zcela vyloučit, že se zde u někoho cévy jako vrozená varianta vyskytnou. Nejčastěji se v místě odběru objeví drobný hematom (výron či modřina), vzácně je krvácení většího rozsahu a vyžádá si chirurgické ošetření (zašití). V prevenci krvácení Vám bude vyšetřena srážlivost krve a množství destiček krevních před výkonem a budete dotázáni, zda se u Vás nevyskytuje krevní onemocnění, porucha srážlivosti krve či zda neužíváte protisrážlivé léky. Infekce v místě vpichu je extrémně vzácnou komplikací, projeví se zarudnutím, zatvrdnutím a otokem, zvýšenou teplotou. Vyžaduje léčbu antibiotiky a eventuálně chirurgické ošetření rány. Pro srovnání je riziko mnohonásobně nižší, než když dojde k náhodnému poranění kůže. V prevenci infekce Vám bude celý výkon prováděn za přísně sterilních podmínek a rána bude do zhojení sterilně kryta. V naší praxi jsme se doposud s významnějším krvácením ani infekcí v místě vpichu nesetkali.

Zavedení nitrožilní kanyly a odběr krve ze žíly

Může dojít k podráždění cévní stěny či k poškození cévy při zavádění či odstraňování kanyly. Toto se projeví rozvojem drobného výronu krevního (modřiny), podobně jako při odběru krve ze žíly. Vzácněji se může rozvinout zánět žil, který se projeví zarudnutím a bolestivostí v místě vpichu. Tento stav není závažný, představuje spíše diskomfort a většinou s léčbou do týdne odezní bez následků

Zátěžový test na bicyklovém trenažeru

Zátěžový test bude proveden dle doporučení národních i mezinárodních společností pro sportovní medicínu. Jedná se o bezpečné vyšetření, k čemuž přispívá i nepřetržitá monitorace důležitých parametrů během testu, jako je EKG a krevní tlak a ukončení testu v případě jakýchkoli nepříznivých nálezů nebo obtíží pacienta. Mezi rizika patří vyvolání změn na EKG, bolesti na hrudi (v extrémně vzácných případech i srdečního infarktu), poruch srdečního rytmu, nepřiměřeně vysoký krevní tlak, dechové obtíže nebo svalové a úponové bolesti během zátěže. Test bude prováděn sportovním lékařem a pracoviště je vybaveno veškerými prostředky nutnými pro případné řešení těchto vzácných situací.

Bioimpedanční analýza a nepřímá kalorimetrie

Tato metoda nemá žádná známá rizika při respektování kontraindikací (bioimpedanci nelze provádět u pacientů s kardiostimulátory, defibrilátory a podobnými zařízeními).

Připojte se ke studii

Těšíme se na Vás!